[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 1 tot 7.

1 Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

Veel islamitische jongensnamen beginnen met ‘abd, ‘dienaar van’. Abdulaziz, Abdulhak, Abdurrahman, Abdussamad enzovoort. Allah heeft negenennegentig ‘schone namen’. Moslims noemen hun oudste zoon doorgaans Mohammed. De jongere broers worden dikwijls gesierd met een naam die een eigenschap van God uitdrukt, voorafgegaan door ‘abd. Typisch islamitisch!

Zijn christenen dienaren? Niet van regels en rituelen. Wel van God. Er is niets mis wanneer je als christen psalm 134:1 zingt: ‘Komt allen, dienaars van de HEER.’ Paulus spoort Timoteüs aan om ‘een goed dienaar van Christus Jezus’ te zijn (1 Tim. 4:6). Maar een volgeling van Jezus is méér dan een knecht of een slaaf. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Ik noem jullie geen slaven meer (…) vrienden noem ik jullie’ (Joh. 15:15). Als kinderen van Abraham gaan christenen door voor vrienden van God (Jak. 2:23). Nog mooier: met en om Gods enige natuurlijke Zoon – let wel, dit betekent niet ‘Gods biologische zoon,’ zoals moslims soms denken dat christenen over Jezus geloven – heten wij zelfs kinderen van God. Jezus noemt ons zijn broers en zussen (Heb. 2:11).

In de profetieën van Jesaja noemt God zijn Zoon die mens gaat worden zijn ’dienaar’. Het Hebreeuwse woord is ‘ebed. Het is exact hetzelfde woord als ‘abd. Wat typisch christelijk is? Gods Zoon werd slaaf. Zodoende kan Hij jou van slaaf tot kind van God maken. De Geest van de Zoon verzekert je dat je God als je liefhebbende Vader mag aanbidden. Over drie-eenheid gesproken…

Gedoopte Nederlanders die moslim worden, kiezen meestal een nieuwe naam. Ze willen geen Paul(us) meer heten. Hans wordt Hassan. Moeten moslims ook hun naam veranderen wanneer ze christen worden?
Gezang 102:4

Geest der kennis, Geest der waarheid,
Der genade, der gebeên,
Leer ons wandlen bij uw klaarheid
In de heilverborgenheên.
Doe ons Abba, Vader, bidden,
Zeggen: Jezus onze Heer,
Geven u in alles d’ eer.
Zweef in der gemeenten midden,
Om te heilgen d’ offerand’
Van hun hart en mond en hand.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] friends, brothers and sisters [English version] Paul’s letter to the Galatians, chapter 4, verses 1 – […]

Reacties zijn gesloten.