De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 16 tot 21.

16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

Tegenwoordig kent iedereen het woord djihaad, vaak weergegeven met ‘heilige oorlog’. Velen weten niet dat moslims onder ‘de grote djihaad’ de strijd verstaan die je voeren moet tegen je ego of begeerten. Het woord djihaad komt overigens ook voor in de Arabische bijbelvertaling.

Innerlijke strijd komt in de Heidelbergse Catechismus ter sprake in Zondag 33[1]. Daar gaat het over ‘bekering’ als ‘het afsterven van de oude en het opstaan van de nieuwe mens’. De ‘oude mens’ moet je ‘afleggen’, lezen ‘de heiligen’ in Efeze (Ef. 4:22). Buiten de bijbelse context een ietwat vreemde uitdrukking. Intussen gaat het wel over een soort begrafenis. Door de geestelijke eenheid met Christus wordt jouw ‘oude mens’ samen met Hem gekruisigd, gedood en begraven (Rom. 6:6-10).

Christenen erkennen dat ze geboren zondaars zijn. Wanneer mensen doen wat ze van zichzelf willen, maken ze daarmee niet alleen God kwaad, ze breken eveneens de samenleving op. Drank maakt veel kapot, seksuele escapades niet minder. In Afrika zie je mensen elkaar beschadigen door magie. God schenkt mensen bevrijding, maar niet om eigen verlangens te bevredigen. Je kunt niet gewoon je gang gaan. Echte vrijheid is leven naar Gods wet.

Maar met regels en sancties komen we er niet. ‘Laat u leiden door de Geest’, schrijft Christus’ apostel. Dat is de manier om te bouwen aan ‘het huis van de vrede’. Zo ontvang je erfrecht binnen het hemels koninkrijk dat met de komst van Jezus gestalte kreeg.

Is de leer van ‘goede werken’ iets typisch rooms of islamitisch? Wat zijn ‘goede werken’ volgens de Heidelbergse catechismus, Zondag 33, vraag en antwoord 91?[2]
Psalm 119:1

Welzalig wie de rechte wegen gaan,
wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.


[1] De ‘Heidelbergse Catechismus’ is een belijdenisgeschrift van de gereformeerde kerk. In de vorm van vragen en antwoorden wordt een samenvatting gegeven van het christelijk geloof. Deze samenvatting is verdeeld over 52 hoofdstukken, voor elke zondag van het jaar één. De eerste drie vragen van Zondag 33 luiden als volgt:

Vraag 88: Uit hoeveel delen bestaat de bekering?
Antwoord: Uit twee delen: de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens.

Vraag 89: Wat is de afsterving van de oude mens?
Antwoord: Het is een oprecht berouw hebben dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en het steeds meer haten en mijden van de zonden.

Vraag 90: Wat is de opstanding van de nieuwe mens?
Antwoord: Het is een innige blijdschap in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God alle goede werken te volbrengen.’

[2]
Vraag 91: Wat zijn goede werken?
Antwoord: Alleen die uit een echt geloof, volgens de wet van God, tot zijn eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of menselijke voorschriften gegrond zijn.