[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 tot 26.

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Staat een christen boven de wet? Je zou het haast denken als je leest wat de apostel schrijft aan de christelijke Kelten van Anatolië. ‘Niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven’ (2:16). ‘Iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt’ (3:11). Maar dan begrijp je het niet. Geest’ staat tegenover ‘vlees’ (eigen verlangens, begeerten, wil, natuur), niet tegenover ‘wet’. Integendeel, ‘de vrucht van de Geest’ is een leven dat beantwoordt aan wat Gods wet beoogt.

Nog een misverstand. Valt de ‘gemeenschap der heiligen’ niet uiteen als je als besnedene onderdaan van Gods koninkrijk kunt zijn, maar de besnijdenis niet voor iedereen verplicht is? Is er dan nog wel sprake van één oemma, een ‘onverdeelde’ Christus (zie 1 Kor. 1:13)? Jazeker! De Geest werkt samenbindend. Kijk wat Hij groeien laat: liefde, vrede, vreugde enzovoort.

Ranken, door de Geest aan ‘de ware wijnstok’ Christus verbonden, dragen veel vrucht (Joh. 15:5). Ware christenen weerspiegelen de eenheid van de drie-enige God die ‘zijn Tien Woorden horen deed’ (Gez. 176a:1). ‘De richting volgen die de Geest wijst’ (vers 25) betekent zoveel als: ‘samen sterk staan’ door de Geest. Toen Jezus vastgespijkerd was, was Hij niet direct dood. Mensen en kerken hebben ‘hun hartstochten gekruisigd’ maar zijn nog niet volmaakt. Daarom zijn ook die andere vruchten zo nodig en opbouwend: ‘geduld om te verdragen’ en zachtmoedigheid. Ook daar heeft Gods wet niets op tegen.

Het komt mooi uit dat in de Heidelbergse Catechismus het negende en tiende artikel van de Apostolische Geloofsbelijdenis: (wat christenen geloven over de kerk, en over de vergeving van de zonden) samen behandeld worden.
Liedboek 252:1
Wat zijn de goede vruchten,
Die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
De vrede allermeest,
Geduld om te verdragen
En goedertierenheid,
Geloof om veel te vragen,
Te vragen honderd uit;