[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 6-9

6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8 Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel – vervloekt is hij! 9 Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw: wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen – vervloekt is hij!

De islam leert dat Allah via de engel Gabriël aan Mohammed de Koran dicteerde. In de loop van de tijd hebben verschillende profeten een boek ontvangen. Steeds een download van het eeuwig goddelijk woord. Een upgrade, als het ware, van een incomplete en corrupt geworden versie van Gods openbaring. Op Mozes daalde de Thora neer, op David de Psalmen en Jezus kreeg het Evangelie (Indjiel). ‘Toen de tijd ten einde liep’ (Heb. 1:2) werd Mohammed de Koran ingegeven: volledig en niet meer aan bederf onderhevig.

Wat een misverstand! Jezus ontvíng nooit een boek. Het Nieuwe Testament begint met een viervoudig getuigenis óver Jezus; over wat Hij zei en deed tijdens zijn verblijf op aarde. Uiteindelijk wás Jezus Gods ‘vleesgeworden’ Woord (Joh. 1:14). De Koran kan ook onmogelijk als ‘Laatste Testament’ gelden. Het is een ‘evangelie’ dat die naam niet hebben mag, omdat het hart uit Gods openbaring is weggesneden: Jezus Christus – de gekruisigde (1 Kor. 2:2). Als Moslims stellen dat zij in Jezus geloven, dat ze alle profeten als van God gezonden beschouwen en de Joodse en christelijke boeken accepteren, klinkt het, alsof moslims en christenen veel delen. Maar pas op! Daarmee bedoelen ze alleen wat past bij hun Koran, die strijdig is met Gods blijde boodschap.

Gods zendeling Paulus gebruikt een zwaar woord: vervloekt. ‘Anathema’, ‘haraam’. ‘Al was het een engel uit de hemel’ die ermee kwam. Al kreeg Mohammed de Koran via Gabriël…, de Koran stelt dat Jezus niet Gods Zoon is en evenmin is gekruisigd. Dat vloekt met wat wij in Christus ontvingen.

‘Zeg moslim, weet jij wat Indjiel eigenlijk betekent?’
Gezang 161:2

‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:
één met God de Vader en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] [Dutch version] Paul’s letter to the Galatians, chapter 1, verses 6-9 […]

Reacties zijn gesloten.