[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 8 tot 11.

8 Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest.

De halve maan is het symbool van de islam, christenen hebben het kruis. In 1 Korintiërs 2:2 schrijft Paulus dat de gekruisigde Christus de kern van zijn boodschap was.

Een visje kan ook. Het ichtusteken[1] gold ooit als herkenningsteken voor vervolgde christenen. Vandaag mag het een teken van solidariteit zijn met christenen die – vooral in islamitische landen – in de verdrukking zijn gekomen.

Is het maanteken een verwijzing naar de maangod Hoebal, een van de hoofdgoden uit het pre-islamitische Mekka? Voor moslims onacceptabel! Herinnert de sikkel aan afgoderij met de maan in het – door moslimse veroveraars tot Istanboel omgedoopte – prechristelijke Constantinopel? Moeten we denken aan de wassende maan die uitdrukt dat de islam eens de wereldheerschappij zal krijgen? Dat bestaat niet: Jezus heeft de wereld overwonnen (Joh. 16:33).

De maand is trouwens over de helft en de maan neemt weer in omvang af. Moslims zweren bij de maankalender. De negende maand heet ramadan. Of de zon loodrecht boven de Kreefts- of boven de Steenbokskeerkring staat, moslims wereldwijd zijn verplicht tot zelfonthouding zolang de zon op en niet weer onder is. Vraagt God dat van hen? Wil God dat wij, afhankelijk van de zonnestand, vijfmaal daags precies op de minuut

voor Hem buigen? Het is een vorm van zelfgekozen slavernij aan ‘armzalige machten’ waarvan Christus de wereldbewoners vrijkocht. De maan heeft niets te zeggen. Zij staat ‘slechts’ aan de hemel Gods glorie te weerspiegelen.

Stelt God dan helemaal geen eisen aan hoe we hem zullen aanbidden? Jawel, Jezus stuurt aan op veel méér dan een juiste gebedsrichting en regelmaat.
Lees Johannes 4: 20-24, Galaten 4:4-7.
Psalm 148:1

Looft, halleluja, looft de HEER,
Hoog in de hemel van zijn eer.
Looft Hem, die in de hoge troont,
Gij engelen, die bij Hem woont.
Looft Hem, des HEREN legermachten,
Gij die Hem dient met al uw krachten.
Gij zon en maan, looft nu de Heer,
Gij sterrenlichten, geeft Hem eer.


[1] Uitleg: elke letter van het woord ‘ICHTUS,’ Grieks voor ‘vis,’ is de beginletter van een woord. Achter elkaar vormen deze woorden een kernachtige belijdenis: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.