[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 10 tot 14

10 Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 14 Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.

Wanneer een christen een moslim vraagt wat zijn geloof inhoudt, is er grote kans dat hij een opsomming geeft van alles wat hij moet, niet mag en wat daar tussenin zit. Soms doen christenen dat ook. De jeugd zegt wat ouders denken: christen zijn betekent zondagse kerkgang, niet vloeken of vreemdgaan. Dat is allemaal van belang. Maar de kern van Gods Woord blijft op deze manier ongenoemd.

In het bijbelgedeelte van gisteren grijpt Paulus tweemaal terug op het eerste bijbelboek. In de verzen die we net gelezen hebben gebruikt hij een- en andermaal het vijfde boek van Mozes. Eerst het laatste vers van Deuteronomium 27: ‘Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wet.’ Vervolgens het slot van hoofdstuk 21: ‘Op een gehangene rust Gods vloek.’ Daartussendoor citeert hij nog Leviticus 18:5: ‘Mijn bepalingen en regels schenken leven aan wie ze volgt.’

Wie Gods do’s en don’ts – ‘toon eerbied’, ‘gij zult niet’ – in acht neemt alsof z’n leven ervan afhangt, heeft het evangelie in de Wet en de Profeten niet begrepen. Geen mens kan zichzelf rechtvaardigen. Iedereen is van huis uit een vervloekte zondaar. Het Oude Testament is één roep om Christus, die onder ons kwam om voor paal te hangen. Het komt met God alleen in orde wanneer je gelooft wat God belooft. Ook niets nieuws. Habakuk zei het al: ‘De rechtvaardige zal leven door zijn trouw.’ Vertrouw op God die zijn Zoon gaf als ‘doel van de wet’ (Rom. 10:4)!

Welke plaats hebben Gods geboden in jouw geloofsleven?
Gezang 91

In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij,
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven:
‘k ben van dood en zonde vrij!