[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 19 tot 24.

19 Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde, in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. 20 Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt, en God handelt alleen. 21 Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. 22 Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. 23 Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen.

Moslims zijn trots op hun sjarie‘a. Het is meer dan een wetboek van strafrecht dat bepaalt hoe diefstal, overspel en alcoholconsumptie bestraft moeten worden. (Het bestaat trouwens niet eens als boek.) De islamitische religieuze wet bevat tegelijk liturgische voorschriften. Iets als het bijbelboek Leviticus dat, naast bepalingen voor verschillende offers, huwelijkswetten en sociale voorschriften kent. De sjarie‘a is alleen nog veel gedetailleerder. Missen christenen iets wat moslims bezitten? Een voortgegane openbaring met nuttige leefregels?

Joden lopen tweeduizend jaar achter omdat ze nog steeds op de Messias wachten. Maar zijn christenen intussen blijven steken in de eerste eeuwen na Christus’ geboorte, omdat ze de moslimse profeet niet kennen? Welnee! De sjarie‘a is een stap terug in plaats van voorwaarts. Niet omdat er totaal niets goeds van te zeggen valt maar… omdat zij opnieuw ‘alles in de macht van de zonde legt’.

De wet, door God via engelen uitgevaardigd en door Mozes schriftelijk vastgelegd, behelsde allerlei plichtplegingen en taboes. Van alles en nog wat werd tussen Sinai en Golgota als zonde aangemerkt. Jezus Christus bracht waar Abraham al van droomde. Niet allemaal eisen aan mensen maar woorden van één God. Het ene beloftewoord dat wie zich aan Hem toevertrouwt mag leven door geloof alleen. Wanneer je dít in de kerk te horen krijgt, heb je een goede zondag gehad. Moslims missen de genade nog, die de Galaten dreigden te verliezen.

Lees Johannes 1:17. Wat zou Mohammed nog toe te voegen hebben?
Psalm 78:1

Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
Versta het woord, o volk door God verkoren,
Dat onze vaderen ons deden horen,
’t geheimenis, verkondigd lang tevoren.
De grote daden die de Heer volbracht,
vertellen Wij nu aan het nageslacht.


Sola fide Latijn voor ‘door geloof alleen,’ Eén van de vijf ‘sola’s’ waarmee tijdens de reformatie in de 16e eeuw kernachtig het christelijk geloof werd omschreven.