[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 1 tot 5

1 Na verloop van veertien jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. 2 Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen, toen en nu, niet voor niets waren. 3 Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. 4 Dat wilden alleen een paar schijnbroeders, die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid, die we in Christus Jezus hebben, gebruikten. Ze wilden slaven van ons maken. 5 Maar we zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven.

Sinds Abraham moesten alle mannelijke leden van Gods volk besneden worden. Het was een niet opzichtig maar onmiskenbaar bewijs van inlijving in Gods verbond. Ook Gods Zoon werd, ná zijn menswording en vóór Hij zich liet dopen, besneden. Hij was onderworpen aan de wet die toen gold. Maar sinds Golgota zijn rituelen met bloed overbodig. Beledigend zelfs: alsof Jezus zich vergeefs liet kruisigen.

Moslimmannen behoren besneden te worden. Zij leven oudtestamentisch. Wél de wet van Mozes, géén ‘goedheid en waarheid’ die met Christus kwamen (Joh. 1:17). Christenen zijn vrij om zichzelf of hun zoontjes te laten besnijden. Paulus’ helper Timoteüs liet zich besnijden om als messiasbelijdende Jood geloofwaardig te kunnen zijn. Hij zou normaliter als zuigeling besneden zijn want via zijn moeder stroomde Joods bloed door zijn aderen (Hand. 16:1-3). Door zijn volwassenbesnijdenis slechtte hij alsnog een onnodige barrière voor het evangelie richting Joden.

Maar de volbloed Griek Titus werd nou juist niet besneden. Dat hoefde van Paulus niet. Evenmin van de leiders in Jeruzalem met wie hij in nauw overleg stond. Het moest ook echt niet. Vanwege het levensgevaarlijke misverstand dat de wet zijn doel niet gevonden had in Christus (Rom. 10:4). Jezus kwam niet om ‘de Wet of de Profeten af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen’ (Mat. 5:17). Moslims moeten weten dat christenen heel Gods Woord bloedserieus nemen. Juist daarom wordt er gedoopt in plaats van besneden.

‘Het Nieuwe Testament ligt verborgen in het Oude; het Oude Testament wordt ontsloten in het Nieuwe’ (Augustinus).
Gezang 155:4

Ja, amen, ja
Op Golgotha
Stierf Hij voor onze zonden,
En door zijn bloed
Wordt ons gemoed
Gereinigd van de zonden

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

Reacties zijn gesloten.