[English version]

De brief aan de Galaten, hoofdstuk 3, vers 6 tot 9

6 Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ 7 U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. 8 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ 9 En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

Hoe word je kind van Abraham? Daarvoor moet je verder terug dan Genesis 17: de instelling van de besnijdenis. In Galaten 3:6 citeert Paulus Genesis 15:6: ‘Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.’ Kind van Abraham word je niet door besnijdenis maar door zoals de aartsvader Gods beloften te beamen. De apostel denkt zelfs aan Genesis 12. Toen God Abram riep voorzag Hij dat ‘mensen uit alle landen en volken’ (Op. 5:9) zich tot het nageslacht van de patriarch zouden rekenen.

Het is een refrein in het eerste bijbelboek en heel het Oude Testament. Eeuwen tevoren had God onder vele anderen de onbesneden Kelten op het oog, als zijn eigen kinderen. Samen met iedereen die geloven zou in Jezus Christus: Gods Zoon, lang voordat vader Abraham het levenslicht zag (Joh. 8:58).

Was Abraham gereformeerd? Er bestaat een boekje met die titel. In de Koran staat dat hij geen Jood of christen was, maar moslim. Volgens Mohammeds volgelingen worden de aanhangers van de drie Abrahamitische religies broeders en zusters wanneer ze het eens worden over Allahs kinderloosheid. Maar de wereld ontvangt werkelijk ‘pais en vree’ wanneer Joden, christenen en moslims zich met elkaar buigen voor de Zoon van de Vader die hét kind van Abraham werd. Door zijn kruisdood maakte Hij Abrahams kinderen tot Gods bloedeigen kroost.

De Koran roept christenen op tot ‘een gemeenschappelijk woord’: niets vereenzelvigen met Allah. Het zou beter zijn met elkaar de ene naam van Jezus Christus op de lippen te nemen (Hand. 4:12).
Liedboek 434:5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.