De afgelopen maanden heeft het Kruispunt drie gespreksavonden georganiseerd tussen christenvrouwen en moslimvrouwen. De moslimvrouwen waren van Turkse afkomst. Aan bod kwamen allerlei onderwerpen die voor beide groepen leven. Onder het genot van wat lekkers was het al snel gezellig en kwamen de gesprekken op gang. Onderstaand een impressie van de drie gespreksavonden.

De eerste avond is er gesproken over de algemene inhoud van ons geloof: wat geloven christenen en wat geloven moslims? Wat opviel was dat de moslimvrouwen geloven dat alle godsdiensten verschillende wegen zijn naar hetzelfde doel. Ze waren op zoek naar overeenkomsten tussen de islam en het christendom. Waar de moslimvrouwen veel herkenden in het christelijk geloof zagen de christenen juist een groot verschil in de kern van het geloof: door Jezus Christus mogen we leven vanuit de zekerheid dat alles is voldaan.

De tweede avond was het huwelijk onderwerp van gesprek. De christenvrouwen hebben uitgelegd dat het huwelijk een instelling van God is, hoe het huwelijk bedoeld is en hoe je als man en vrouw met elkaar moet omgaan. En vooral dat het huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Ook nu gingen de moslima’s op zoek naar overeenkomsten. En soms kwamen dan juist de verschillen naar voren. Zo noemden ze overspel als ergste zonde, waarbij de christenvrouwen uitlegden dat het begeren van een andere vrouw net zo erg is als de daad zelf.

De derde avond was een bijzondere avond. De moslimvrouwen wilden graag iets over Mohamed vertelden en hebben uitgelegd waarom hij zo belangrijk voor hen is. Het verschil in de religies werd duidelijk zichtbaar toen de christenen uitlegden waarom Jezus zo belangrijk voor hen is en waarom hij alles is. Mohamed, die als mens voorbeeldig geleefd heeft en die op de oordeelsdag voor moslims zal pleiten. Jezus, God zelf, die mensen kwam verlossen door de schuld te betalen met Zijn leven. Jezus, die de reden is dat wij nu al, en voor altijd, met Hem mogen leven.

Verder kwam bijvoorbeeld aan bod of Mohamed in de Bijbel voorkwam. De moslima’s vinden van wel, maar de christenvrouwen vinden van niet. Jezus heeft alles voldaan. We hebben niemand meer nodig. Ook kwam aan bod hoe het dan zit met mensen die slecht leven. We hebben geprobeerd uit te leggen dat een christen die weet dat Jezus alles voor hem heeft gedaan, niet meer wil zondingen uit liefde voor zijn Redder.

Treffend was de uitspraak van een van de vrouwen die haar gedachten alsvolgt weergaf: “Toen ik bezig was met mijn inleiding voor vanavond begreep ik niet dat er mensen zijn die niet in Allah geloven. Maar ineens bedacht ik dat zij misschien wel vinden dat wij Jezus niet kennen.”

Samenvattend waren het fijne avonden waar er goed naar elkaar geluisterd werd en er respect voor elkaar was. We hopen dan ook op een vervolg.