Zoeken en gevonden worden

Door Erika van Nes – Visscher

2 Korinthe 5:17-21

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem (Christus) Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij (God) voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (Christus). 

Zoeken en gevonden worden

Het kan niemand ontgaan zijn dat een groot deel van de Nederlandse bevolking de afgelopen maand vastte tijdens de maand ramadan. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ontzegden veel moslims zich lichamelijke genoegens. Zeker tijdens de lange zomerdagen waarin de maand ramadan dit jaar viel, was dit geen eenvoudige opgave. In de laatste tien dagen van deze maand valt de Laylat al-Qadr – de nacht van de beslissing, de nacht die beter is dan duizend maanden. Wanneer in deze nacht gebeden of goede daden verricht worden, staat hier een beloning tegenover van net zoveel gebeden en goede daden als men in duizend maanden, zo’n 83 jaar, doet. Een heel bijzondere nacht dus voor moslims. Er is echter onduidelijkheid over welke nacht exact de nacht van de Qadr is. Een bekende overlevering van Mohammed geeft richting: ‘Zoek de nacht van de Qadr tijdens de oneven nachten van de laatste tien dagen van de Ramadan.’[1]

Een opdracht om te zoeken dus; te zoeken naar de juiste nacht, de nacht die van zo groot belang is in het islamitische denken. Onlangs las ik in een themanummer over ramadan van een islamitisch maandblad over het belang van deze zoektocht. Ik citeer: ‘De maand ramadan is een maand waarin de aanbidder vele zegeningen kan verkrijgen. Deze zegeningen kunnen nog vele malen meer worden wanneer wij in aanbidding zijn in de meest waardevolle nacht. De Profeet (vzmh) zei: “Wie gedurende Laylat-oel-Qadr wakker blijft uit geloof en in de hoop op het verkrijgen van beloning, al zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden”. Moge een ieder van ons deze bijzondere nacht vinden, insja’Allah.’[2]Alles op alles zetten om te zoeken naar de nacht van de beslissing; alles op alles zetten om vergeving te krijgen van alle voorgaande zonden. Wie verlangt er niet naar om te weten vergeven te zijn van alle misstappen? Dat mag wat kosten!

 De vraag is alleen: wát mag het kosten? In het gedeelte uit de Bijbel wat hierboven staat, 2 Korintiërs 5 vers 17 t/m 21, wordt gesproken over de prijs. En die prijs is niet gering! Al het oude verdwijnt, alles wordt nieuw door de verzoening die God ons geeft in Christus! Christus, Die geen zonde gekend heeft, werd al onze zonden toegerekend, zodat wij vrij van zonden zouden zijn. Wat een mysterie, wat een genade!

 De mens werd door Gods liefde geschapen om God te eren met het leven; een missie die de mens jammerlijk liet mislukken. Wanneer mensen zoeken dit eigenhandig weer te herstellen, tast men in het duister. Dat het mogelijk is dat al onze zonden vergeven worden, dat wij in ere hersteld worden, en dat God de eer krijgt die Hem toekomt, komt voort uit een zoektocht van Boven. Een zoektocht die niet van de mens naar God gaat, maar een zoektocht van God naar de mens. In 2 Samuël 14 vers 14 staat een gezegde van een vrouw tegen David die dreigde zijn zoon Absalom te doden. Het is een algemene uitspraak waarin Gods vaderhart voor de mensheid schitterend doorklinkt. In de Naardense vertaling van deze verzen uit de Bijbel staat prachtig verwoord wat Gods verlangen is: ‘zolang God een ziel niet wegdraagt beraamt en beraamt Hij hoe een verstotene niet van Hem weggestoten blijft!’ God zoekt de mens! Hij heeft een ondenkbare prijs betaald, zodat al het oude kan wijken en alles nieuw kan worden. Het licht gaat aan; zoeken wordt vinden. Niet alleen onze misstappen worden vergeven, maar ons hele wezen wordt vernieuwd. Ongelooflijk,  maar waar!

In Christus is verzoening. Als wij in Hem zijn, wordt alles nieuw. Dáár zoek ik naar, dat ik één met Christus ben op elk moment van mijn leven; dat ik ‘in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid […] maar die door het geloof in Christus is’[3].

God zoekt ons! God roept ons. Dat is God: ons erbij roepen opdat wij ons met Hem laten verzoenen. Zekerheid dat ál onze zonden vergeven zijn is te vinden in Christus! Bij Hem kunnen we vergeving zoeken en zeker verkrijgen. Naar Hem mogen wij komen, elke dag, elke nacht. Dat is het waard om een nachtje voor wakker te blijven.[1] Een overlevering opgeschreven door Al-Bukhari.

[2] Susanne Terpstra, “De nacht die beter is dan duizend maanden”, In Al Nisa, 31 jaargang, nummer 7/8, jul/aug 2012: 22-23.

[3] Filippenzen 3 vers 9