, ,

Gelovig in de maatschappij

Overdenking door Marlies Cakir-Hofland
Stagiaire vanuit de Christelijke Hogeschool Ede.

Gelovig in de maatschappij

Veel Nederlanders vinden geloof een privézaak, echt iets voor achter de voordeur. Maar als je christen bent, ben je dat altijd en overal. Je geloof bepaalt tenslotte je identiteit en je kunt je identiteit (of een stukje daarvan) niet zomaar eventjes afleggen of uitzetten voordat je ’s morgens de deur uitgaat. Hoe kunnen christenen hun geloof beleven en tot uiting brengen in een maatschappij die daar eigenlijk niet op zit te wachten?

In het Nieuwe Testament, schrijft Paulus aan de gemeente in Kolosse hoe belangrijk het is om alleen voor Jezus Christus te leven. Paulus geeft daarbij concrete handvatten hoe je dit in de praktijk dient vorm te geven. Ook de gemeente in Efeze (4:20) wordt door Paulus aangespoord om op een andere, nieuwe manier in het leven te staan wanneer hij schrijft: ‘Maar gij geheel anders’. Hij maakt zijn lezers duidelijk dat er van hen, die Jezus Christus navolgen, een totaal andere levensstijl mag worden verwacht. Hun waarden en normen zijn tenslotte heel anders dan die van de heidenen. Hun levensstijl moet aansluiten bij datgene wat ze over Jezus Christus hebben geleerd.

Maar wat betekent dit precies voor christenen van nu?

Paulus schrijft: door Jezus’ leven wordt duidelijk dat je de manier waarop je leefde, voordat je christen werd, op moet geven. Specifiek bedoelt hij hiermee onze oude zondige en verkeerde gewoonten zoals: egoïsme, hebzucht, bitterheid, woede en boosheid, roddel en liegen of het niet kunnen vergeven van je naaste.

Jezus leerde zijn volgelingen dat Hij zelf het voorbeeld is dat moet worden nagevolgd. Hij is de weg, de Waarheid en het Leven. Hiermee bedoelt Hij te zeggen dat Hij als persoon, via Zijn woorden en daden, het leven toont zoals het door God bij de schepping bedoeld was. Door deze weg te gaan tot in de dood heeft Jezus zelf voor ons de weg heropend om te leven met God en andere mensen. Natuurlijk kan een christen dit niet alleen. Om Jezus’ voorbeeld na te kunnen volgen hebben we Gods hulp, kracht en leiding nodig. Dat krijgen we doordat God zijn heilige Geest aan ons geeft. Omdat we erkennen dat we dit niet uit onszelf zomaar doen, mogen we God keer op keer om die Geest vragen, in geloof. Dit vragen we God via gebed, persoonlijk, voor elkaar en met elkaar, thuis en als het kan op het werk. Als je in je leven, bij alles wat je doet, voortdurend biddend de aanwezigheid en leiding van God zoekt, kan het niet anders dan dat het effect heeft op de manier waarop je in het leven staat. Het doel van het bidden is niet om te laten zien dat je christen bent, maar het zorgt ervoor dat je weer op God gefocust wordt, dat je Hem weer toestaat om invloed te hebben op wat je doet in het leven van alledag.

Jezus zegt tegen zijn discipelen ’jullie zijn het zout der aarde’. Zout weert bederf, wordt gebruikt om schoon te maken, geeft smaak aan het voedsel en maakt dorstig. Via het voorbeeld van het zout roept Jezus zijn volgelingen op om het bederf in de samenleving tegen te gaan, om een reinigende werking te hebben en te strijden tegen kwaad, onrecht en corruptie. Om smaak te geven aan de samenleving door onze levensstijl en om anderen jaloers te maken zodat zij dorst krijgen naar God. Praktisch betekent dit dat je je als christen op je werk en in je vrije tijd actief inzet om je omgeving tot bloei te brengen. Maar het houdt ook in dat je actief ingaat tegen onrecht wat je soms ziet gebeuren op het werk of in de samenleving.

Een christelijke levensstijl is dus herkenbaar in concrete daden. ‘Meer doen dan het gewone’, zo zou je in één zin een belangrijk principe uit de Bijbel kunnen weergegeven. Het is voor christenen een uitdaging om dat wat ze geloven ook in de praktijk ‘handen en voeten’ te geven. We kunnen het zichtbaar maken wanneer we vluchtelingen in nood onderdak bieden, armen, behoeftigen en mensen aan de rand van de maatschappij, tegemoet komen in hun nood. Maar ook dichtbij op het werk kunnen we concreet invulling geven aan ons christenzijn. Door er te zijn voor onze collega’s, door niet mee te gaan in roddel maar hier juist tegenin te gaan. Maar ook door het gesprek aan te gaan met mensen in onze omgeving die nog niet weten van de Goede Boodschap die Jezus Christus ons heeft gebracht.

Veel van onze moslim medelanders zijn ervan overtuigd dat christen zijn zo slecht nog niet is. Je mag tenslotte van alles en doe je een keertje iets dat ingaat tegen de regels, dan staat Jezus als het ware klaar om vergeving te schenken. En hoewel we als christenen door onze levensstijl soms bevestigen wat moslims denken, is dit absoluut niet wat Jezus Christus ons leert via de Bijbel en waarop ook Paulus ons wijst in zijn brieven. We zijn geheel anders en dit wordt zichtbaar in hoe we ons gedragen, in wat we doen en zeggen, kortom in onze levensstijl. Dit is een levensstijl die alleen mogelijk is omdat Jezus ons door zijn dood en opstanding bevrijdt van de macht van het kwaad. Alleen in Jezus’ naam, door zijn Geest en in zijn vrijheid kunnen wij een leven leiden dat regelrecht tegen de heersende moraal ingaat. Die stijl vraagt om moed en volharding, omdat het een gewaagde levensstijl is, die christenen alles kan kosten. Deze getuigende, uitdagende christelijke levensstijl is de meest doeltreffende manier om onze omgeving met Jezus Christus bekend te maken en hen voor Hem te winnen. In onze samenleving zou dit zomaar de “enige Bijbel” kunnen zijn die mensen nog lezen.