,

Arabia

[Nederlandse versie] Paul’s letter to the Galatians, chapter 1, verses 15-17 15 But when God, who set me apart from my mother’s womb and called me by his grace, was pleased 16 to reveal his Son in me so that I might preach him among…
,

Arabia

[English version] De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 15 tot 17 15 Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, 16 zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan…
,

Revelation

Galatians 1:10 Am I now trying to win the approval of human beings, or of God? Or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. 11 I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. 12 I did not receive it from any man, nor was I taught it; rather, I received it by revelation from Jesus Christ. 13 For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. 14 I was advancing in Judaism beyond many of my own age among my people and was extremely zealous for the traditions of my fathers.
,

Openbaring

10 Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. 11 Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 – ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd – maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. 13 U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. 14 Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht.
,

An/no other gospel

[Dutch version] Paul's letter to the Galatians, chapter 1, verses 6-9 6 I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel— 7 which is really…
,

(G)een ander evangelie

[English version] ‎ De brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, vers 6-9 6 Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. 7 Er is…
,

‘Muslim’

[Nederlandse versie] Galatians chapter 1, verse 1 to 5. 1 Paul, an apostle—sent not from men nor by a man, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead— 2 and all the brothers and sisters with me, To the churches…
,

‘Moslim’

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus